<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5523562024524597280', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Thursday, September 08, 2005

Adab Di Dalam Masjid

Sebelum duduk tunaikan solat sunat tahiyatul masjid.

Jangan sembahyang di tempat yang boleh mengganggu orang ramai daripada
memasuki masjid seperti di muka pintu.

Jangan menggunakan masjid sebagai jalan pintas untuk menuju ke suatu
tempat.

Jangan menyimpan atau membawa sesuatu yang berbau busuk masuk ke dalam masjid.

Jika merokok atau memakan petai janganlah terus masuk ke masjid, seelok-eloknya cuci mulut dahulu dan menukar pakaian yg bersih kerana ini akan mengganggu keselesaan orang lain disebabkan oleh bau busuk si perokok.

Jangan mengambil atau membawa pulang barang kepunyaan masjid untuk kegunaan sendiri kerana segala peralatan masjid diwakaf dan ia untuk kegunaan awam.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Fantastic blog you got here, I fully anticipate stopping back for some great updates. I have a website and blog on no credit check loan, it pretty much covers no credit check loans for individuals with poor or no credit. Stop by if you get a chance.

4:40 AM  
Anonymous Anonymous said...

Great blogg. I hope you find this link helpful.cellular phone review

4:40 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hello sexy girls | sexy webcam videos | live chat xanax cheap xanax buy xanax online phentermine buy phentermine online phentermine cheap tramadol buy tramadol online tramadol cheap levaquin buy levaquin online levaquin cheap norvasc buy sex online
babe online casino online casino online roulette online blackjack online poker online phentermine online xanax xanax buy phentermine phentermine buy phentermine cheap | live chat
for fun

1:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP film editing schools

8:16 AM  

Post a Comment

<< Home