<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5523562024524597280', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Tuesday, August 30, 2005

Chelsea Pilih Malaysia

Juara Liga Perdana England 2004/05, Chelsea telah memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan rasmi untuk kelab tersebut sepanjang musim 2005/2006.

Pemilihan Malaysia itu diumumkan Menteri Pelancongan, Datuk Dr. Leo Michael Toyad dalam satu kenyataan yang diedarkan kepada media, semalam.

Di bawah kerjasama itu katanya, Tourism Malaysia diberi hak menggunakan logonya untuk diiklankan di stadium rasmi, Stamford Bridge serta media cetak dan elektronik milik kelab itu sepanjang musim ini.

``Logo Malaysia Truly Asia juga akan menjadi salah satu latar belakang bilik sidang akhbar Chelsea sebelum dan selepas perlawanan. Kerjasama ini berkuatkuasa pada 21 Ogos lalu bermula dengan perlawanan antara Chelsea dan Arsenal,'' kata Michael Toyad.

Buat masa ini, Chelsea telah berjaya membina reputasinya sebagai sebuah kelab bola sepak paling berpengaruh di dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Malah sejak dua tahun lalu, jumlah penyokong kelab itu di England meningkat 300 peratus kepada 2.9 juta orang manakala di seluruh dunia menghampiri 20 juta orang, termasuk ler aku salah seorang penyokong kipas-susah-mati Chelsea.. hehe..

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

школьники трахаются
произошол секс втроём
аральный секс
секс игра луноход
бесплатное видео порно студенток

7:16 AM  

Post a Comment

<< Home