<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5523562024524597280', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Sunday, August 14, 2005

Petua Hilangkan Jerawat

1. Elakkan memakai apa2 bahan chemical (contohnya pencuci muka, krim2 dll).
2. Basuh muka 40 kali setiap hari.
3. Ambil timun segar. Gunakan mixer untuk menghancurkan isinya. Sapukan ke muka selama 5-10 minit. Amalkan setiap malam.
4. Don't fight the acne! Jangan hiraukan kewujudan jerawat anda. Jgn cuba 'ganggu' dgn memegang atau memicit2 kawasan wajah anda.

Insya-Allah dlm masa beberapa bulan jerawat akan hilang.

*Nota: Ini petua dari seorang ustaz Arab, doktor specialist dlm bidang kulit.

Selamat Mencuba!

2 Comments:

Anonymous oktant said...

Betul tu. :) Tapi yg no.4 tu susah sikit nak buat. Kadang2 tangan ni gatal jer nak picit.

3:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

selepas beberapa bulan????
x de ke petua yang selepas beberapa hari??

11:14 AM  

Post a Comment

<< Home