<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5710425880063672238', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Tuesday, August 23, 2005

Kardinal Katolik Cadangkan Tanda Amaran

Apakah kerajaan Malaysia akan meletakkan tanda amaran "Kondom Bukan Penyelamat Daripada AIDS" pada paket kondom, sepertimana tanda amaran "Merokok Merbahaya Pada Kesihatan"?

Seorang kardinal (paderi) Roman Katolik di Vatican City telah mencadangkan agar diletak tanda amaran seperti yang terdapat pada kotak rokok.

Cadangan ini diutarakan oleh Kardinal Alfonso Lopez Trujillo apabila ditemubual dalam rancangan televisyen BBC yang menyatakan bahawa kondom tidak dapat menjamin seseorang itu selamat daripada dijangkiti HIV/AIDS.

Formula menggunakan kondom katanya bukanlah formula ‘seks selamat’ yang boleh menghalang HIV. Orang ramai terutamanya muda mudi sepatutnya tidak dipengaruhi bahwa pemakaian kondom adalah penyelamat daripada HIV/AIDS.

"Dalam kes virus HIV, yang saiznya 450 kali lebih kecil dari sel sprema yang terdapat dalam air mani, sudah pasti kondom tidak dapat memberi perlindungan."

Beberapa kajian menunjukkan bahawa kegagalan kondom mencapai angka antara 15% ke 20%.

Sumber:

http://www.aegis.com/news/afp/2003/AF031038.html

*org kafir pun sedar kondom bukannya penyelamat dari HIV/AIDS.. yang kita di Malaysia duk beriya-iya nak bagi kondom free...lagi menggalakkan maksiat adalah..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home