<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5710425880063672238', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Saturday, March 26, 2005

Awas laman web berikut

Perhatian.. awas dengan laman2 web berikut:

1. www.answering-islam.org
2. www.aboutislam.com
3. www.thequran.com
4. www.allahassurance.com

Laman2 ini dibangunkan oleh Yahudi dan Missionari dengan tujuan untuk menyebarkan maklumat yang salah mengenai agama Islam. Sila periksa dengan teliti kesahihan maklumat yang anda ambil dari mana2 laman web Islam..walaupun nampak meyakinkan. Menerima dengan bulat2 maklumat berkaitan Islam daripada internet seolah2 kita menyauk di dalam paya, mungkin ada yg kita ambil tu buruk dan salah...

Sesiapa yg ade maklumat lagi bolehlah inform..boleh senaraikan besar2 di sini.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home