<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5710425880063672238', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Tuesday, April 12, 2005

Skype : Free Internet Telephony


Maybe ramai yg dah tau pasal Skype ni, just for information bg yg belum tahu... Skype ni merupakan salah satu program VoIP (voice over internet protocol), yg membolehkan kita berhubung hanya melalui internet, tanpa menggunakan telefon. Skype adalah pogram VoIP yg pertama berasaskan P2P, menjadikan ianya lain drpd yg VoIP yg lain, dan berbeza drpd konsep 'voice chat' dlm Yahoo Messenger. Korang boleh menghubungi sesiapa sahaja di seluruh dunia menggunakan Skype, dengan syarat kedua-dua belah pihak menggunakan PC yg telah diinstall program Skype. Dengan ini x perlulah korang berhabis duit lagi bergayut menggunakan telefon, dan hanya perlu bayar bil internet saja. Bergayut la selama mana yg korang nak guna PC korang. Dlm program Skype ni jugak korang boleh chatting, sepertimana dalam Yahoo Messenger.

Manakala panggilan daripada Skype ke telefon biasa (rumah/henset), dinamakan Skype Out. Caj perkhidmatan Skype Out adalah jauh lebih rendah drpd menggunakan telefon biasa, dan amat sesuai digunakan utk panggilan jarak jauh. Sebagai contoh, panggilan menggunakan Sykpe Out daripada Mesir ke Malaysia dikenakan bayaran serendah 30-50 sen seminit. Dan kini sesetengah cyber cafe di sekitar Lembah Kelang telah ada menyediakan perkhidmatan Skype Out dengan bayaran yg berpatutan...

Program Skype ni boleh donlot kat http://www.skype.com/atau donlot terus kat sini. (right click,save as..)

2 Comments:

Blogger VOIP Provider said...

There is a huge explosion in the world of Internet telephone. If you would like the latest information or get your VOIP ebook, feel free to visit.

4:01 AM  
Blogger VOIP Provider said...

There is a huge explosion in the world of VOIP phones. If you would like the latest information or get your VOIP ebook, feel free to visit.

2:45 AM  

Post a Comment

<< Home