<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5523562024524597280', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Thursday, April 14, 2005

The Bomber Pic


Pic org yg bertanggungjawab atas pengeboman berdekatan dengan masjid Al-Azhar di Cairo baru2 ni... Pemuda yang dikenali sebagai Hassan Refat ni merupakan pelajar kuliah mekanikal Universiti Zaqziq cawangan Banha...dekat jer Banha ni ngan Tanta tempat aku..

Mamat ni melakukan jenayah tersebut bukan disebabkan oleh desakan mana2 pihak tertentu, tetapi sebab masalah dalaman keluarga yang dihadapinya...boleh plak mcm tu eh.. kot ye pun gi la bom kat israel ker...