<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5523562024524597280', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Saturday, July 02, 2005

Naza dibenar pasang, edar Peugeot 206NAZA Corporation Sdn Bhd telah memeterai persefahaman (MoU) dengan pengeluar kereta Perancis, Automobiles Peugeot bagi projek usaha sama mengeluar dan mengedarkan varian tempatan Peugeot 206 di negara ini.

Ahli Kumpulan Syarikat Naza itu dalam kenyataannya dari Paris, berkata, kereta itu yang akan dikeluarkan di kilang pengeluaran Naza di Gurun, Kedah awal tahun depan akan dilancar dan diedarkan di bawah jenama NAZA di pasaran domestik.

Di samping pasaran domestik, kereta itu juga akan dieksport ke pasaran negara dengan sistem pemanduan sebelah kanan di Asean.

Model 206 adalah model terlaris dalam rangkaian jenama Peugeot.

Kenyataan itu juga berkata, Naza Corporation juga merancang menempatkan operasi pengeluaran kereta jenama Naza di Bertam, Kepala Batas, Kedah apabila kilang baru itu siap dibangunkan.

Huhu.. sure brtambah marah ler Tg Mahalel macam ni..

source : http://www.bharian.com.my/m/BHarian...013140/Article/

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Excellent, love it! » »

5:45 AM  

Post a Comment

<< Home