<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5523562024524597280', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Sunday, June 12, 2005


Saper dah tengok citer ni? Kisah mengenai Perang Salib dan juga Sallahuddin Al-Ayyubi..dengarnya filem ni lebih memihak kepada Islam.. erm..tapi mungkin jugak ader propaganda di sebaliknya.. mungkin strategi berbaik-baik dgn Muslim.. (baik ada makna!) dan lain2..

5 Comments:

Anonymous ise said...

nak tarik umat Islam tengok cerita nih kot. Untuk melegakan ketegangan² yang melibat umat Islam.

2:02 AM  
Blogger NaSh said...

lum tgk lagik.. besh ek?

6:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

Best cerita ni... saya tinggal kat US sekarang ni.... cerita ni tak laku sanagt kat sini sebab crusader kalah... tengok ler dia ikut hampir 90% real history... yang di tokok tambah cuma kisah cinta yang tak de proof dalam history.... itu je..

6:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

That's a great story. Waiting for more. Farmers insurance office in tyler texas incredible interracial gangbangs white cardigan sweater Cialis ohne rezept Customer mci number phone service 800 number secretary service telephone answering Southern california lexus dealers 1957 convertible buick century value Compact digital camera holds how many photos http://www.live-answering-services-4.info/freevirginmobilepolyphonicringtone.html Real fat girls 5

10:30 AM  
Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot! »

10:19 AM  

Post a Comment

<< Home