<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5710425880063672238', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Monday, March 07, 2005

Perkara yg membuat kita susah?

Terdapat beberapa perkara yang mempunyai kaitan dengan kesusahan atau secara lebih khusus sebagai penyebab ditimpa kesusahan dan penderitaan yang mana pada kebiasaannya kita mengambil ringan tentang perkara tersebut. Dalam kitab Al-Barakah fi Fadhl lis Sa'yi Wal Harakah yang disusun oleh Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman Al-Habsyi telah diterangkan perkara yang mempunyai hubungkait dengan kesusahan seseorang:

1. Tidak sembahyang atau solat.

2. Tidak membaca Bismillah ketika hendak makan.

3. Makan di dalam pinggan yang sumbing.

4. Memakai kasut atau sandal memulakan sebelah kiri.

5. Menganggap ringan apa2 yang terjatuh dalam hidangan makanan. (menjauhkan rezeki, kerana mungkin makanan yang terjatuh itu yang membawa keberkatan)

6. Suka duduk di atas tangga.

7. Membiasakan diri mencuci tangan di dalam pinggan selepas makan.

8. Membuang sampah atau menyapu dengan kain.

9. Suka membersihkan rumah pada waktu malam.

10. Suka tidur di atas muka. (meniarap itu amalan syaitan)

11. Menjahit baju yang sedang dipakai.

12. Mengelap muka dengan baju.

13. Makan sebelum mandi hadas. (makruh)

14. Suka memadam api lilin dengan nafas. (seperti meniup lilin)

15. Membuang air kecil pada air yang mengalir.

16. Memakai seluar sambil berdiri.

17. Mandi junub ditempat buang air atau tempat najis.

18. Makan dengan menggunakan dua jari.

19. Berjalan di antara kambing.

20. Berjalan di antara dua perempuan.

3 Comments:

Blogger Judd said...

mmm.. x brp fhm la some of the statements.. example no 16 - pakai seluar sambil berdiri.. just wondering why aa?

3:31 AM  
Blogger masterpyan said...

erm..maybe org arab adat dia pkai sluar sambil duduk kot.. tp kalau kiter mmg biasayer pkai sluar sambil berdiri..

1:04 PM  
Blogger bushrolhadi said...

klau pkai suar smbil berbaring camner pulak? hehe..

8:49 PM  

Post a Comment

<< Home